Enter your keyword

post

Obuka Web Dizajn

Naučite da pravite profesionalne web sajtove. Nemojte da dozvolite da Vaši web sajtovibudusamorezultatpoznavanjatehnikeizrade web prezentacija i intuicijeilismislazadizajn. Kreiranjeposlovnoorijentisanih web sajtovaimasvojapravilakrozkojadobijateodgovornapitanja: kako da odrediteprioritete, izaberetepravetehnike u skladusapotrebamaklijenta, definišetestrukturuposlovnogprojekta. Kurspredviđaanalizu, planiranje i izraduplana i projektaizradesajta i samurealizaciju.

Obuka Web Dizajna u Obrazovnom centru “Sveti Sava” obuhvataučenje HTML5 i CSS3 tehnologija, neophodnihzakreiranjeatraktivnih web sajtova i prezentacija.Ciljkursa je samostalnaizrada web prezentacijeodstranepolaznika i osposobljavanjezadalji rad u ovojoblasti. Kurs se izvodi u trajanjuod 40 časova i detaljnoobrađujeelemente HTML i CSS jezikakrozvelikibrojprimera, saakcentomnanjihovojpraktičnojupotrebi u izradi web sajtova. Kao alatiza rad sa HTML-om i CSS-om, koriste se programiAptana Studio, Visual Studio Web Developer, Notepad, Notepad ++, kao i web browseri (Internet Explorer , Google Chrome, Mozilla . ), kojinamznatnoolakšavajupisanje i testiranje web stranica. Kursobuhvatasledećeoblasti:

 • Uvod HTML
 • Uvod CSS
 • Raspored HTML strane
 • Rad sa pozadinama
 • Kreiranje menija
 • Rad sa fontovima
 • Rad sa Web formama
 • Kreiranje galerije slika
 • CSS Pozicioniranje
 • Rekapitulacija
 • Video galerije
 • Kreiranje kontakt forme
 • Rad sa tabelama
 • CSS3 opcije
 • CSS Pseudo klase
 • JavaScript osnove & jQueryPlugIns
 • SEO (Search Engine Optimisation)
 • Osnove SQL programiranja
 • Osnove dinamičkog web programiranja