KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Knjigovodstvo

Kurs izrade završnog računa

U saradnji  sa Privrednom  Kom...
Opširnije:

Kurs za vodjenje poslovnih knjiga

Cilj nastave knjigovodstva je da osposobi kandidat...
Opširnije:

Cilj nastave knjigovodstva je da osposobi kandidata za usvajanje osnovnih znanja iz računovodstvene problematike, razvijanje računovodstvene logike primenljive u svim vrstama preduzeća (uslužna, proizvodna, trgovinska). Kroz nastavu knjigovodstva  kandidati stiču praktična znanja za sastavljanje, obradu  i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata.

SADRŽAJ:

 • Uvod u računovodstvo (privredno društvo, računovodstvo i knjigovodstvo kao osnovni  deo računovodstva, Zakon o računovodstvu,  Medjunarodni računovodstveni standardi, razvrstavanje pravnih lica prema veličini)
 • Sredstva i izvori sredstava (pojam i vrste)
 • Popis (pojam, cilj i vrste popisa, sastavljanje popisnih lista)
 • Početni bilans stanja (pojam, vrste bilansa, načelo bilansne ravnoteže i sastavljanje originalnog bilansa stanja)
 • Poslovne promene i knjigovodstvena dokumenta (pojam i vrste dokumenata, primeri za popunjavanje originalnih knjigovodstvenih dokumenata  i njihovo zavodjenje u odgovarajuće  poslovne knijge)
 • Knjigovodstveni računi – konta (pojam, pravila knjiženja  i primeri za otvaranje, knjiženje i zaključak konta)
 • Dvojno knjigovodstvo i poslovne knjige dvojnog knjigovodstva (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige)
 • Jednoobrazno knjigovodstvo, kontni okvir i MRS
 • Porez na dodatu vrednost (osnove PDV prema Zakonu o PDV, evidentiranje izdatih i primljenih računa i sastavljanje poreske prijave PP PDV, knjiženje PDV na grupma 27 i 47, obračun i knjiženje pdv na kraju poreskog perioda)
 • Evidencija novčanih sredstava (popunjavanje instrumenata platnog prometa, knjiženje izvoda, sastavljanje i knjiženje blagajničkog dnevnika)
 • Obračun i knjiženje obračuna zarada
 • Evidencija poslovanja u proizvodnom preduzeću (evidencija neuplaćenog upisanog kapitala, evidencija osnovnih sredstava,  evidencija zaliha proizvodnog preduzeća, evidencija kapitala, evidencija obaveza, evidencija rashoda i prihoda)
 • Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća (nabavka robe, interno kretanje robe, nivelacija prodajne cene robe, realizacija robe, uvoz i izvoz robe)
 • Prosto knjigovodstvo – specifičnosti knjiženja i dokumentacija u prostom knjigovodstvu
 • Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata
 • Rad u  knjigovodstvenom programu  Robus uz korišćenje originalne dokumentacije:

 

 • sastavljanje kalkulacije prodajne cene robe i automatsko knjiženje nabavke robe
 • sastavljanje otpremnice i izlazne fakture robe i automatsko knjiženje izlaznih računa za robu
 • knjiženje računa za sve vrste troškova
 • knjiženje izvoda i blagajničkog izveštaja
 • knjiženje internog kretanja robe
 • knjiženje nivelacije cena robe
 • formiranje baza podataka o klijentima i artiklima

 

 

 

 

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...