Kursevi engleskog jezika za odrasle

Obuka Engleski jezik se u našem centru izvodi dva puta nedeljno po dva časa ili dva puta nedeljno po tri časa. Za obuku koristimo sledeću literaturu - New Headway English Course (Liz and JohonSoors, Oxford)

Ovaj program predviđa napredak nastavnog programa od Elementary (početnog nivoa) do Business nivoa.

Privlačne teme i jasna ravnoteža između komunikacije i jezičkog fokusa u kontekstu.

Obilan vokabular je raspoređen kroz svaku jedinicu i izuzetno predstavljen sa naglaskom na izgovoru.

Gramatika predstavlja mešavinu induktivnog i deduktivnog pristupa povezanog sa obimnim gramatičkim priručnikom.

Elemetary Level ( početni nivo ) - kurs traje 4 meseca, nastava se odvija u manjim grupama i namenjen je pravim početnicima. Tokom kursa kandidati se upoznaju sa osnovnim strukturama, jezičkim funkcijama engleskog jezika i vokabularom potrebnim za komunikaciju i čestim svakodnevnim situacijama. Podjednaka pažnja je posvećena svim jezičkim veštinama - govoru, razumevanju, čitanju i pisanju, a brojna vežbanja imaju za cilj da pomognu polaznicima da te veštine savladaju. Nastava se odvija po programu sa Oxford univerziteta.

Pre-intermediate Level ( srednji 1 nivo)-kurs je namenjen onim polaznicima koji već imaju osnovno stečeno znanje engleskog jezika. Na ovom nivou kod polaznika se razvija svest o prikladnom reagovanju u određenim prilikama i na taj način unapređuju svoj eveštine vezane za usmenu i pismenu komunikaciju primerenu tom nivou znanja jezika. Akcenat se stavlja pre svega na komunikacijske sposobnosti i na bogaćenje vokabulara kroz čitanje i prevod tekstova.

Intermediate Level (srednji 2 nivo) - na ovom kursu polaznici maksimalno usavršavaju i primenjuju svoje znanje englekog jezika i stečenih jezičkih sposobnosti. Pažnja je usmerena isključivo prema konverzaciji i vokabularu. Tokom kursa polaznici diskutuju o raznim zadatim temama, sve u cilju sticanja neophodnog iskustva i prevazilaženja eventualnih govornih stega.

Upper Intermediate Level je viši srednji kurs engleskog jezika koji podiže vašu veštinu komunikacije na potpuno novi nivo.

Moći ćete da vodite smislenu i samoinicijativnu konverzaciju na engleskom sa govornikom kome je engleski maternji jezik, bez problema, sa razumevanjem i saopštavanjem svojih misli.

Advanced Level (viši nivo) je kurs koji polazniku omogućava da sa lakoćom može razumeti sve što čuje ili pročita. Može da sumira informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišući i povezujući argumente i događaje. Može da se izrazi spontano, vrlo tečno i precizno, a da pritom pravi razliku izmedju finijih nijansi značenja čak i u najkompleksnijim situacijama

Business Basics je kurs koji omogućava sistematično i temeljno učenje osnovnih jezičkih struktura i veština. Idealan je za profesionalce koji su već u poslu, kao i za studente koji se pripremaju za međunarodnu poslovnu sredinu.

Knjiga je podeljena na 12 jedinica koje obuhvataju osnove poslovanja na današnjem tržištu.

„ Business Basics“ D. Grant and R. Mclarty, Oxford University Pre

Pored knjige i radne sveske u nastavi se koriste i multimedijalni materijali.

Obuka se jednim delom izvodi u EuroPlus + REWARD programu za učenje engleskog jezika. Savršena kombinacija vodećeg svetskog jezičkog kursa.

Reward, koji je razvila izdavačka kuća Macmillan Heinemann ELT iz Oxforda.

EuroPlus+REWARD je program oblikovan tako da vodi od upoznavanja sa engleskim do potpunog znanja, obrađuje savramene i zanimljive teme te tako povezuje učenje jezika sa svetom i vremenom u kome živimo.

Sadrži sve elemente koji su potrebni za uspešno ovladavanje jezikom:

 • Omogućava intezivno obogaćivanje rečnika
 • Obrađuje celu gramatiku engleskog jezika
 • razvija veštine čitanja, govora i razumevanja
 • podstiče interaktivnost...

Cela obuka obuhvata šest nivoa:

I nivo :Elementary level - 64 časa

II nivo: Pre-Intermediate level - 64 časa

III nivo: Intermediate level- 64 časa

IV nivo: Upper-Intermediate level-64 časa

V nivo Advanced level -64 časa

VI nivo Business level -64 časa

Namena i ciljevi kursa:

Cilj nastave stranih jezika je sticanje novih, proširivanje i produbljivanje znanja i umeća u domenu svih jezičkih veština, kao i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje.

Zadaci nastave stranih jezika su da polaznici:

 • neguju govorni jezik, usvajaju nove reči i izraze, prvenstveno receptivno, a dobrim delom i produktivno,
 • razumeju govor i spontano se izražavaju u okviru tema iz svakodnevnog života kao i uže stručnih tema,
 • negovanje svih tehnika čitanja i razumevanja složenih jezičko-stilskih struktura iz teksta,
 • intelektualno se angažuju proširujući istovremeno znanja iz opšte kulture,
 • razvijaju međukulturnu saradnju i toleranciju, moralne, radne i estetske vrednosti,
 • osposobe se za dalje obrazovanje i samoobrazovanje uz pomoć rečnika, priručnika i stručne literature.
 • Komunikativne funkcije: utvrđivanje, obnavljanje i proširivanje onih komunikativnih jedinica sa kojima se polaznik upoznao u toku prethodnog školovanja.

Nastavna sredstva i literatura:

Interaktivni CD EURO PLUS + REWARD sa više od 600 sati inteznivnog učenja sa vežbama i primerima

Knjige izdanje OXFORD -Headway –(Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)

Radne sveske OXFORD -Headway –(Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)

Termini i dinamika nastave:

Obuka se izvodi u terminima po dogovoru sa klijentima, mogućnost pohađanja kursa pre i posle podne kao i u večernjim časovima. Obuka se izvodi dva puta nedeljno po dvočas ili dva puta nedeljno po tročas.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram