Enter your keyword

post

Kursevi Engleskog Jezika Za Odrasle

Obuka Engleski jezik se u našem centru izvodi dva puta nedeljno po dva časa ili dva puta nedeljno po tri časa. Za obuku koristimo sledeću literaturu – New Headway English Course (Liz and JohonSoors, Oxford)

Ovaj program predviđa napredak nastavnog programa od Elementary (početnog nivoa) do Busine nivoa.

Privlačne teme i jasna ravnoteža između komunikacije i jezičkog fokusa u kontekstu.

Obilan vokabular je raspoređen kroz svaku jedinicu i izuzetno predstavljen sanaglaskomna izgovoru.

Gramatika predstavlja mešavinu induktivnog i deduktivnog pristupa povezanog sa obimnim gramatičkim priručnikom.

Elemetary Level ( početninivo ) – kurs traje 4 meseca, nastava se odvija u manjim grupama i namenjen je pravim početnicima. Tokom kursa kandidati se upoznaju sa osnivnim strukturama, jezičkim funkcijama engleskog jezika i vokabularom potrebnim za komunikaciju i čestim svakodnevnim situacijama. Podjednaka pažnja je posvećena svim jezičkim veštinama – govoru, razumevanju, čitanju i pisanju, a brojna vežbanja imaju za cilj da pomognu polaznicima da te veštine savladaju. Nastava se odvija po programu sa Oxford univerziteta.

Pre-intermediate Level ( srednji 1 nivo)-kurs je namenjenonimpolaznicimakojivećimajuosnovnostečenoznanjeengleskogjezika. Na ovomnivoukodpolaznika se razvijasvest o prikladnomreagovanju u određenimprilikama i natajnačinunapređujusvojeveštinevezanezausmenu i pismenukomunikacijuprimerenu tom nivouznanjajezika. Akcenat se stavlja pre sveganakomunikacijskesposobnosti i nabogaćenjevokabularakrozčitanje i prevodtekstova.

Intermediate Level (srednji 2 nivo) – na ovom kursu polaznici maksimalno usavršavaju i primenjuju svoje znanje englekog jezika i stečenih jezičkih sposobnosti. Pažnja je usmerena isključivo prema konverzaciji i vokabularu. Tokom kursa polaznici diskutuju o raznim zadatim temama, sve u cilju sticanja neophodnog iskustva i prevazilaženja eventualnih govornih stega.

Upper Intermediate Level je viš isrednji kurs engleskog jezika koji podiže vašu veštinu komunikacije na potpuno novi nivo.

Moći će te da vodite smislenu i samoinicijativnu konverzaciju na engleskom sa govornikom kome je engleski maternji jezik, bez problema sa razumevanjem i saopštavanjem svojih misli.

Advanced Level (višinivo) je kurs koji polazniku omogućava da sa lakoćom može razumeti sve što čuje ili pročita. Može da sumira informacije iz različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišući i povezujući argumente i događaje. Može da se izrazi spontano, vrlo tečno i precizno, a da pritom pravi razliku izmedju finijih nijansi značenja čak i u najkompleksnijim situacijama

Busine Basics je kurs koji omogućava sistematično i temeljno učenje osnovnih jezičkih struktura i veština. Idealan je za profesionalce koji su već u poslu, kao i za studente koji se pripremaju za međunarodnu poslovnu sredinu.

Knjiga je podeljena na 12 jedinica koje obuhvataju osnove poslovanja na današnjem tržištu.

„ Busine Basics“ D. Grant and R. Mclarty, Oxford University Pre

Pored knjige i radne sveske u nastavi se koriste i multimedijalni materijali.

Obuka se jednim delom izvodi u EuroPlus + REWARD programu za učenje engleskog jezika. Savršena kombinacija vodećeg svetskog jezičkog kursa.

Reward, koji je razvila izdavačka kuća Macmillan Heinemann ELT izOxforda.

EuroPlus+REWARD je program oblikovan tako da vodi od upoznavanja sa engleskim do potpunog znanja, obrađuje savramene i zanimljive teme te tako povezuje učenje jezika sa svetom i vremenom u kome živimo.

Sadrži sve elemente koji su potrebni za uspešno ovladavanje jezikom:

 • Omogućava intezivno obogaćivanje rečnika
 • Obrađuje celu gramatiku engleskog jezika
 • razvija veštine čitanja, govora i razumevanja
 • podstiče interaktivnost…

Cela obuka obuhvata šest nivoa:

I nivo :Elementary level – 64 časa

II nivo: Pre-Intermediate level – 64 časa

III nivo: Intermediate level- 64 časa

IV nivo: Upper-Intermediate level-64 časa

V nivo Advanced level -64 časa

VInivoBusine level -64 časa

Namena i ciljevi kursa:

Cilj nastave stranih jezika je sticanje novih, proširivanje i produbljivanje znanja i umeća u domenu svih jezičkih veština, kao i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje.

Zadaci nastave stranih jezika su da polaznici:

 • neguju govorni jezik, usvajaju nove reči i izraze, prvenstveno receptivno, a dobrim delom i produktivno,
 • razumeju govor i spontano se izražavaju u okviru tema iz svakodnevnog života kao i uže stručnih tema,
 • negovanje svih tehnika čitanja i razumevanja složenih jezičko-stilskih struktura iz teksta,
 • intelektualno se angažuju proširujući istovremeno znanja iz opšte kulture,
 • razvijaju međukulturnu saradnju i toleranciju, moralne, radne i estetske vrednosti,
 • osposobe se za dalje obrazovanje i samoobrazovanje uz pomoć rečnika, priručnika i stručne literature.
 • Komunikativne funkcije: utvrđivanje, obnavljanje i proširivanje onih komunikativnih jedinica sa kojima se ploaznik upoznao u toku prethodnog školovanja.

Nastavna sredstva i literatura:

Interaktivni CD EURO PLUS + REWARD sa više od 600 sati inteznivnog učenja sa vežbama i primerima

Knjigeizdanje OXFORD -Headway –(Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)

Radnesveske OXFORD -Headway –(Elementary,Pre-intermediate, Intermediate i Advanced)

Termini i dinamikanastave:

Obuka se izvodi u terminima po dogovoru sa klijentima, mogućmost pohađanja kursa pre i posle podne kao i u večernjim časovima. Obuka se izvodi dva puta nedeljno po dvočas ili dva puta nedeljno po tročas.